Obuka za rad u biračkom odboru za Lokalne izbore 2020.godine: LISTA ODGOVORA SA POJAŠNJENJEM

 

 

LISTA ODGOVORA SA POJAŠNJENJEM

 

 

 

 

Pitanje broj (1) – točan odgovor B

 

U skladu sa odredbom člana 3. Instrukcije o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima epidemije Covid-19, dan prije izbornog dana, predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici u saradnji sa nadležnim organima, dužni su osigurati dezinfekciju cjelokupnog prostora biračkog mjesta.

 

 

 

 

Pitanje broj (2) – točan odgovor A

 

Središnje izborno povjerenstvo BiH osigurava biračkim mjestima izborni materijal koji obuhvata osjetljivi i ostali izborni materijal. Osjetljivi izborni materijal čine glasački listići, izvod iz CBS-a i obrasci:

 

1. točno

2. netočno

 

 

 

Pitanje broj (3) – točan odgovor A

 

 

Predsjednik i članovi izborne komisije osnovne izborne jedinice dužni su da biračkom odboru uz osjetljivi izborni materijal dostave i paket materijalno-tehničkih sredstava iz člana 4. stav (2) Instrukcija o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima epidemije Covid-19. Primopredaja tih sredstava vrši zapisnički na obrascu  ZOMTS.

 

 

 

Pitanje broj (4) – točan odgovor B

 

Kandidatske liste pripadaju ostalom izbornom materijalu. Ostali izborni materijal obuhvata i dio potrošnog materijala (posteri, glasačke kabine i dr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (5) – točan odgovor A

 

Za primopredaju izbornog materijala od i prema Središnjem izbornom povjerenstvu BiH odgovoran je predsjednik izborne komisije ili član izborne komisije kojeg on ovlasti.

 

 

 

Pitanje broj (6) – točan odgovor A

 

Izborna komisija dan prije, a najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkih mjesta, dostavlja izborni materijal na biračko mjesto. Izborni materijal obuhvata: izvod iz Centralnog biračkog spiska za određeno biračko mjesto; odgovarajući broj glasačkih listića; odgovarajući broj glasačkih kutija;  komplet obrazaca za biračko mjesto; kandidatske liste, odnosno plakate s izgledom glasačkih listića na kojima se glasa u toj izbornoj jedinici; plakate s uputstvima o načinu glasanja i informativnim sadržajima za birače; upozorenja o pridržavanju općih mjera zdravstvene zaštite Covid-19 (posteri, leci i sl.); Zapisnik o radu biračkog odbora (ZARBO) i potrošni materijal prema specifikaciji iz Obrasca Z1 Zapisnika o radu biračkog odbora neophodan za proces glasanja i brojanja glasačkih listića.

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (7) – točan odgovor C

 

Dan prije održavanja izbora, najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkog mjesta, izborna komisija na biračko mjesto dostavlja izborni materijal. Nakon preuzimanja izbornog materijala birački odbor je dužan: izvršiti provjeru izbornog materijala i potvrditi svojim potpisima u Obrascu Z1 Zapisnika o radu biračkog odbora, odrediti gdje će skladištiti izborni materijal u toku noći i taj podatak evidentirati u Obrascu Z1, urediti biračko mjesto kako će se koristiti na dan izbora, ukloniti sva obilježja političkih subjekata u krugu od 50 metara od ulaza u zgradu (biračko mjesto), zalijepiti na zid ispred ulaza u biračko mjesto sve plakate i oznake zabrana koje su dobili u izbornom materijalu i uskladištiti izborni materijal kako su odredili.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (8) – točan odgovor B

 

Dan prije održavanja izbora, najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkog mjesta, izborna komisija na biračko mjesto dostavlja izborni materijal. Postupak preuzimanja izbornog materijala mogu posmatrati akreditirani posmatrači političkih subjekata, udruženja i međunarodni posmatrači.

Akreditirani posmatrači mogu posmatrati sve aktivnosti tijela za koji su se akreditirali da posmatraju. Predsjednik biračkog odbora u Zapisnik o radu biračkog odbora u Obrazac Z2 upisuje ime i prezime posmatrača i broj akreditacije posmatrača koji je posmatrao radnje biračkog odbora dan prije održavanja izbora.

 

 

 

II – PRIJE OTVARANJA BIRAČKOG MJESTA

 

Pitanje broj (9) – točan odgovor C

 

Po ulasku na biračko mjesto, sat vremena prije otvaranja biračkog mjesta, birački odbor obavlja sljedeće aktivnosti: prozrače prostoriju, postave otirače za dezinfekciju obuće i izvrše dodatnu dezinfekciju biračkog mjesta, te osiguraju dovoljnu količinu proizvoda za čišćenje prilikom upotrebe javnih toaleta; postave stolove i stolice članova biračkog odbora i posmatrača tako da je razmak između njih minimum 1,5 m; postave oznake kretanja birača s napomenom da na biračkom mjestu u jednom trenutku može biti samo onoliko birača koliko ima glasačkih kabina na biračkom mjestu; postave ostala upozorenja o pridržavanju općih mjera zdravstvene zaštite (plakati, letci, i sl); obilježe prilaz biračkom mjestu tj. hodnik ispred ulaza na biračko mjesto žutom samoljepljivom trakom u razmaku od minimum 1,5 m i po mogućnosti da usmjeravaju birače da ulaze na jedna vrata, a da izlaze na druga vrata; predsjednik biračkog odbora određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora i to evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora Obrazac Z3, identificira i evidentira sve posmatrače koji prisutni na biračkom mjestu u Obrazac Z4, birački odbor utvrđuje brojanjem broj zaduženih glasačkih listića za svaki nivo, kontrolom izvoda iz Centralnog biračkog spiska (CBS) utvrđuje broj imena na izvodu, predsjednik biračkog odbora upisuje broj imena izvoda iz Centralnog biračkog spiska (CBS) u Obrazac brojnog stanja BS u Red 1 za svaki nivo i upisuje broj zaduženih glasačkih listića u Red 2 Obrasca za svaki nivo.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (10) -– točan odgovor C

 

Redovno biračko mjesto dobija broj glasačkih listića prema broju birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za određeno biračko mjesto, koji se zaokružuje na sljedećih 10, kako je propisano članom 7. stav (1) Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

Pitanje broj (11) -– točan odgovor A

 

Nakon što. u smislu člana 17. stav (3) tačka c) Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini. birački odbor ručno prebroji i utvrdi ukupan broj zaduženih listića za svaki izborni nivo, birački odbor sa redovnog biračkog mjesta u posebnu plastičnu vrećicu sa natpisom „Birači COVID-19“ izdvaja potreban broj glasačkih listića za svaki izborni nivo za birače koji glasaju putem Posebnog mobilnog tima na način iz člana 24e. ovog Pravilnika i tu nezapečaćenu providnu plastičnu vreću predaje Posebnom mobilnom timu po dolasku na to biračko mjesto.

 

 

 

 

Pitanje broj (12) -– točan odgovor B

 

Postupak izdvajanja potrebnog broja glasačkih listića za svaki izborni nivo za birače koji glasaju putem Posebnog mobilnog tima birački odbor obavezno konstatuje u zapisniku o radu biračkog odbora,  obrascu brojnog stanja i zapisniku o primopredaji glasačkih listića (ZPGL).

 

 

 

 

Pitanje broj (13) – točan odgovor B

 

Birački odbori na redovnom biračkom mjestu za lokalne izbore dobijaju glasačke listiće za 2 nivoa vlasti (načelnik/gradonačelnik i općinsko/gradsko vijeće odnosno skupština općine/grada); u općinama u kojima se provode izbori za Gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo glasački dobijaju i glasački listić za gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo, odnosno ukupno tri glasačka listića, a u Brčko distriktu BiH dobijaju samo jedan glasački listić i to za Skupštinu Brčko distrikta BiH. Birači u Mostaru dobijaju dva glasačka listića i to za Gradsko vijeće Mostara.

 

 

 

Pitanje broj (14) – točan odgovor A

 

Sat prije otvaranja biračkog mjesta, na biračkom mjestu sa predsjednikom i članovima biračkog odbora mogu se nalaziti akreditirani posmatrači za posmatranje rada biračkog odbora.

 

 

 

Pitanje broj (15) – točan odgovor C

 

Sve radnje na biračkom mjestu mogu posmatrati akreditirani posmatrači političkih subjekata, posmatrači udruženja i međunarodni posmatrači.

 

 

 

Pitanje broj (16) – točan odgovor B

 

U slučaju da birački odbor, prilikom ručnog brojanja primljenih glasačkih listića za svaki izborni nivo, utvrdi da je u paketima glasačkih listića manji broj glasačkih listića od predviđenog broja, a uticao bi na proces glasanja zbog nedostatka glasačkih listića, dužan je odmah po utvrđivanju ove nepravilnosti obavijestiti općinsku/gradsku izbornu komisiju.

 

 

 

Pitanje broj (17) – točan odgovor C

 

Zapisnik o radu biračkog odbora sastoji se od:

 

a) Zapisnika I – Zapisnik o radu biračkog odbora dan uoči održavanja izbora

b) Zapisnika II – Zapisnik o radu biračkog odbora dan održavanja izbora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – OTVARANJE BIRAČKOG MJESTA

 

 

Pitanje broj (18) – točan odgovor B

 

U Obrazac Z4 Zapisnika o radu biračkog odbora na dan izbora (ZARBO) upisuju se podaci o prisutnim akreditiranim posmatračima na dan izbora.

 

 

 

Pitanje broj (19) – točan odgovor B

 

U Obrazac Z7 Zapisnika o radu biračkog odbora na dan izbora (ZARBO) upisuju se podaci o udaljavanju lica sa biračkog mjesta.

 

 

Pitanje broj (20) – točan odgovor C

 

U Obrazac Z8 Zapisnika o radu biračkog odbora na dan izbora (ZARBO) upisuju se podaci o vremenu

zatvaranja biračkog mjesta.

 

 

Pitanje broj (21) – točan odgovor B

 

Da bi birač ostvario svoje biračko pravo, potrebno je da je ime birača upisano na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i da predoči jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) koje je izdala Bosna i Hercegovina.

 

 

 

Pitanje broj (22) – točan odgovor B

 

Biračko mjesto je otvoreno u vremenu od 07.00 do 19.00 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – IZBORNI DAN – GLASANJE

 

 

Pitanje broj (23) – točan odgovor B

 

Biraču čije se ime nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na redovnom biračkom mjestu, a koji je pozitivan na COVID-19 i/ili koji posjeduje akt nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili se nalazi na bolničkom liječenju, zbog čega nije u mogućnosti da dođe na biračko mjesto na kojem je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasa lično, bit će, na njegov zahtjev, omogućeno glasanje putem Posebnog mobilnog tima.

 

 

 

Pitanje broj (24) – točan odgovor A

 

Petočlani biračkog odbora ima predsjednika i četiri člana, koji su raspoređeni prema redoslijedu radnji koje se obavljaju na biračkom mjestu: kontrola reda, identifikacija birača, izdavanja glasačkih listića i kontrola glasačke kutije.

 

 

 

 

Pitanje broj (25) – točan odgovor B

 

Član biračkog odbora zadužen za identifikaciju provjerava identitet birača na osnovi jednog od sljedećih važećih dokumenata koje je izdala Bosna i Hercegovina  lična karta, pasoš i vozačka dozvola.

 

 

 

 

Pitanje broj (26) – točan odgovor B

 

Na biračkom mjestu za glasanje u odsustvu glasaju birači koji imaju status raseljenog lica.

 

 

 

 

Pitanje broj (27) – točan odgovor A

 

Na biračkom mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima pravo glasanja ostvaruju:

 

1. birači upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, a na dan održavanja izbora zateknu se u zemlji

2. redovni birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a posjeduju važeći identifikacioni dokument i potvrdu o mjestu prebivališta, odnosno ukoliko se radi o biračima u Brčko distriktu BiH pored navedenih dokumenata i dokaz o entitetskom državljanstvu.

 

 

 

 

Pitanje broj (28) – točan odgovor C

 

Birač koji je prvi put upisan u Centralni birački spisak (CBS) od dana zaključenja Centralnog biračkog spiska (CBS) do dana izbora, a koji biračkom odboru preda potvrdu koju je izdao centar za birački spisak i kojom potvrđuje da se ime ne nalazi upisano ni na jednom izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS), omogućeno je glasanje na biračkom mjestu za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića.

 

 

 

 

Pitanje broj (29) – točan odgovor B

 

Birač koji se nalazi na spisku koji je dostavila Centralna izborna komisija BiH o državljanima BiH koji su upisani na izvod iz Centralnog biračkog spiska (CBS) za glasanje izvan zemlje, a vratio se u BiH, omogućeno je da glasaju na biračkom mjestu  za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića.

 

 

 

 

Pitanje broj (30) – točan odgovor A

 

Ukoliko ime birača nije upisano na birački spisak za dato biračko mjesto,  predsjednik biračkog odbora je dužan  birača uputiti u sjedište izborne komisije da  izvrši provjeru sa  izbornom komisijom na kojem biračkom mjestu birač glasa.

   

 

 

 

 

Pitanje broj (31) – točan odgovor A

 

Predsjednik biračkog odbora ili član zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu će osigurati da se biračko mjesto provjetrava svakih 60 minuta tokom izbornog dana. Samo trajanje provjetravanja nije određeno i zavisi od veličine prostorije, broja prisutnih u istoj i sl. Ukoliko je to moguće, provjetravanje će trajati  dovoljno dugo da se vazduh u prostoriji u potpunosti zamijeni svježim vazduhom. Za vrijeme provjetravanja izborni proces se odvija nesmetano.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (32) – točan odgovor A

 

Da bi posmatrao aktivnosti biračkog odbora, akreditirani posmatrač mora biti akreditiran za posmatranje rada biračkog odbora, imati važeći identifikacioni dokument i akreditaciju (bedž) vidno okačen na sebi.

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (33) – točan odgovor C

 

Birač preda članu biračkog odbora zaduženom za identifikaciju na redovnom biračkom mjestu važeći  identifikacioni dokument i potvrdu koju je izdala izborna komisija. Član biračkog odbora utvrdi da se ime birača se ne nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) za dato biračko mjesto i tada će uputiti birača u općinsku izbornu komisiju.

 

 

 

Pitanje broj (34) – točan odgovor A

 

U izvod iz Centralnog biračkog spiska, u dio za potpis birača koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban i koristi pomoć drugog lica prilikom glasanja, član biračkog odbora zadužen za identifikaciju upisuje oznaku XX.

 

 

 

Pitanje broj (35) – točan odgovor A

 

Birač koji promijeni prebivalište iz jedne općine (osnovne izborne jedinice) A u drugu općinu (osnovnu izbornu jedinicu) B u periodu od zaključenja konačnog Centralnog biračkog spiska (CBS) do dana održavanja izbora, biračko pravo će ostvariti u općini A, odnosno općini u kojoj je imao prijavljeno prebivalište prije zaključenja konačnog Centralnog biračkog spiska.

 

 

 

Pitanje broj (36) – točan odgovor A

 

Na biračkom mjestu za glasanje u odsustvu biraču se izdaje koverta sa kombinacijom glasačkih listića općine za koju birač ima pravo glasa, što je evidentirano u izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS).

 

 

 

Pitanje broj (37) – točan odgovor C

 

Član biračkog odbora zadužen za identifikaciju identifikuje birača, pronalazi ime birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i upozorava birača da je dužan u rubrici za potpis pored svog imena se potpisati identično kao na ličnoj karti, te naglas izgovara ime birača koji je pristupio glasanju da svi u biračkom mjestu to mogu čuti.

 

 

 

Pitanje broj (38) – točan odgovor A

 

Biraču koji se nakon identifikacije ne želi potpisati u izvod iz Centralnog biračkog spiska (CBS) birački odbor ne izdaje glasačke listiće sve dok se birač ne potpiše identično kao na identifikacionom dokumentu.

 

 

 

Pitanje broj (39) – točan odgovor B

 

Na biračkom mjestu za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima birač koji posjeduje ličnu kartu zahtijeva od člana biračkog odbora da glasa. Član biračkog odbora će uputiti birača u izbornu komisiju da dobije potvrdu od izborne komisije za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima.

 

 

 

Pitanje broj (40) – točan odgovor B

 

Mobilni tim obilazi birače koji su vezani za svoje domove zbog bolesti/starosti prema planu obilaska tih birača koji je izradila izborna komisija.

 

 

Pitanje broj (41) – točan odgovor A

 

Ako je birač promijenio ime, obavezan je, uz jednu od navedenih ličnih isprava, dati na uvid i rješenje o promjeni imena koje je izdalo nadležno tijelo.

 

 

 

Pitanje broj (42) – točan odgovor A

      

Da bi posmatrač mogao posmatrati rad mobilnog tima i upisivati primjedbe u Zapisnik o radu biračkog odbora za mobilni tim, potrebno je da u sjedištu izborne komisije, prije otvaranja biračkih mjesta ili na lokaciji na kojoj zatekne mobilni tim (na osnovi plana kretanja mobilnog tima koji dobije od izborne komisije), dođe do predsjednika biračkog odbora, pokaže akreditaciju i preda svoj važeći identifikacioni dokument, koji ostaje kod predsjednika mobilnog tima dok posmatra rad mobilnog tima.

 

 

 

Pitanje broj (43) – točan odgovor A

      

Glasanje birača koji je pozitivan na COVID-19  i  koji  se u skladu sa aktom nadležnog organa nalazi se u izolaciji u svom domu ili je hospitalizovan glasa isključivo putem drugog lica, koju proceduru odobrava predsjednik mobilnog tima.

 

 

 

Pitanje broj (44) – točan odgovor A

           

Glasanje birača koji je pozitivan na COVID-19  i  koji  se u skladu sa aktom nadležnog organa nalazi se u izolaciji u svom domu ili je hospitalizovan glasa lično, osim u slučaju, kada na zahtjev birača predsjednik posebnog mobilnog tima odobrava glasanje putem drugog lica.

 

 

 

Pitanje broj (45) – točan odgovor A

 

Ukoliko birač u glasačku kutiju ne ubaci sve glasačke listiće koji su mu izdati na biračkom mjestu, član biračkog odbora zadužen na kontrolu glasačke kutije upozorit će ga da je obavezan to uraditi. Ako birač ne postupi u skladu sa upozorenjem, predsjednik biračkog odbora će u Zapisnik o radu biračkog odbora evidentirati ovaj slučaj zapisujući i podatke sa identifikacionog dokumenta birača.

 

 

 

Pitanje broj (46) – točan odgovor B

 

Ako birač koji glasa u odsustvu ošteti jedan od glasačkih listića, biračkom odboru vraća kovertu sa svim glasačkim listićima i od člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića dobija novu kovertu sa svim novim glasačka listića.

 

 

 

Pitanje broj (47) – točan odgovor A

 

Ako birač koji glasa na redovnom biračkom mjestu ošteti jedan od glasačkih listića koja je dobio, biračkom odboru vraća oštećeni glasački listić i od člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića dobija novi listić za isti izborni nivo, dok zadržava preostale  glasačke listiće koja nije oštetio.

 

 

 

Pitanje broj (48) – točan odgovor C

 

Predsjednik biračkog odbora može sa biračkog mjesta udaljiti svako lice koje narušava red. Svako udaljavanje s biračkog mjesta treba zabilježiti u Obrazac Z7 Zapisnika o radu biračkog odbora.

 

 

 

Pitanje broj (49) – točan odgovor B

 

Predsjednika i članove biračkog odbora koji svojim aktivnostima naruše kontinuitet glasanja, odnosno postupaju suprotno pravilima u toku glasanja ili brojanja glasačkih listića, može sa biračkog mjesta udaljiti općinska/gradska izborna komisija.

 

 

 

Pitanje broj (50) – točan odgovor B

 

U biračkom odboru mogu istovremeno biti angažirani predsjednik/član ili njegov zamjenik, a nikako obojica, kao i da zamjenik  može zamjenjivati samo svog člana, a ne nekog drugog.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (51) – točan odgovor A

 

Izborna komisija dužna je omogućiti akreditovanim posmatračima posmatranje rada posebnog mobilnog tima na terenu, a sve uz poštivanje preporuka iz Instrukcije o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije COVID-19.

 

 

 

V- ZATVARANJE BIRAČKOG MJESTA

 

Pitanje broj (52) – točan odgovor B

 

Predsjednik biračkog odbora u 18.45 sati (petnaest minuta prije zatvaranja biračkog mjesta) će obavijestiti sve u i izvan biračkog mjesta da će biračko mjesto biti zatvoreno u 19.00 sati.

 

 

 

 

Pitanje broj (53) – točan odgovor A

 

Zbog problema na biračkom mjestu sa jednim biračem, predsjednik biračkog odbora je zatvorio biračko mjesto na pola sata. Birački odbor će svoj rad iza 19.00 sati produžiti za pola sata.

 

 

 

 

Pitanje broj (54) – točan odgovor C

 

Nakon što posljednji birač napusti biračko mjesto u 19.00 sati, predsjednik biračkog odbora će zatvoriti biračko mjesto, zalijepiti otvor glasačke kutije ljepljivom trakom, upisati u Zapisnik o radu biračkog odbora u Obrazac Z8 da je biračko mjesto zatvoreno u 19.00 sati i evidentirati prisutne posmatrače.

 

 

 

 

Pitanje broj (55) – točan odgovor C

 

Nakon završenog procesa glasanja mobilni tim predaje izborni materijal općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji.

 

 

 

Pitanje broj (56) – točan odgovor A

 

Nakon što izvrši sve propisane zadatke Posebni mobilni tim pakuje glasački materijal, izvode i zapisnike ZPGL u skladu sa članom 58. Pravilnika o provođenju izbora u BiH i prema šemi pakovanja koja je sastavni dio ovoga Pravilnika na svim vrećama ispisuje naziv i kod osnovne izborne jedinice i tekst: „Birači COVID-19“ koja se sa posebnim izvodom iz člana 24c. ovog Pravilnika i ostalim izbornim materijalom dostavlja u sjedište općinske/gradske izborne komisije.

 

VI - BROJANJE GLASAČKIH LISTIĆA, UTVRĐIVANJE REZULTATA NA BIRAČKOM MJESTU I PAKIRANJE

 

Pitanje broj (57) – točan odgovor B

 

Posebni mobilni tim nakon 19.00 sati u sjedištu izborne komisije sa svih zapisnika ZPGL utvrđuje ukupan broj zaprimljenih setova glasačkih listića sa biračkih mjesta i taj broj upisuje u obrazac brojnog stanja.

 

 

 

Pitanje broj (58) – točan odgovor A

 

Nakon što se u 19:00 sati zatvori biračko mjesto, a prije nego što se otpočne s procesom brojanja glasačkih listića, predsjednik biračkog odbora je dužan osigurati, između ostalog da se prostorija u kojoj se nalazi biračko mjesto prozrači u trajanju od najmanje deset minuta, kao i da se održava fizička distanca od najmanje 1,5 m između članova biračkog odbora međusobno i prema posmatračima, kao i među posmatračima međusobno.

 

 

 

Pitanje broj (59) – točan odgovor C

 

Prije otvaranja glasačke kutije birački odbor treba: utvrditi broj potpisa birača, broj neiskorištenih glasačkih listića i broj oštećenih glasačkih listića za svaki nivo, te će predsjednik biračkog odbora upisati te podatke u Obrazac brojnog stanja BS, završiti njegovo popunjavanje i potpisati ga i predsjednik i svi članovi biračkog odbora. Nakon toga će članovi biračkog odbora u providne plastične veće vreće zapakovati neiskorištene i oštećene glasačke listiće (na svakoj vreći će upisati broj biračkog mjesta i nivo glasačkih listića koji se nalazi u vreći crnim markerom) i napraviti spajanjem svih stolova veliku radnu površinu na kojoj će brojati glasačke listiće.

 

 

 

 

Pitanje broj (60) – točan odgovor A

 

Prilikom razdvajanja glasačkih listića, birački odbor na glasačkom listiću na zahtjev akreditiranog posmatrača ili člana biračkog odbora provjerava da li ima važeći zaštitni znak (vodeni žig). Ukoliko birački odbor utvrdi da ima listića bez zaštitnog znaka, proglašavaju ih nevažećim glasačkim listićima i broj tih listića obavezno upisuje u Zapisnik o radu biračkog odbora u dio Z6

 

 

 

 

 

Pitanje broj (61) – točan odgovor B

 

Glasački listići se štampaju u različitim bojama. Glasački listić za načelnika općine/gradonačelnika, izuzev za Gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo je sive boje.

 

 

 

Pitanje broj (62) – točan odgovor A

 

Glasački listići se štampaju u različitim bojama. Glasački listić za općinsko/gradsko vijeće odnosno skupštinu općine/grada, izuzev Gradskog vijeća Mostar (koje ima dva listića različite nijanse plave boje) je plave boje.

 

 

 

Pitanje broj (63) – točan odgovor A

 

Po sistemu VEĆINSKOG GLASA birači glasaju za načelnika općine/gradonačelnika.

 

 

 

Pitanje broj (64) – točan odgovor B

 

Po sistemu OTVORENA LISTA birači glasaju za općinsko/gradsko vijeće odnosno skupštinu općine/grada.

 

 

 

Pitanje broj (65) – točan odgovor C

 

Glasački listići koji se ne broje u utvrđenoj fazi redoslijeda brojanja, pakiraju se u PROVIDNE plastične vreće posebno za svaki izborni nivo i odlažu na način da ih svi prisutni mogu vidjeti.

 

 

 

Pitanje broj (66) – točan odgovor B

 

Tokom brojanja glasačkih listića posmatrači se ne mogu mijenjati i oni koji se zateknu u 19.00 sati, prilikom zatvaranja biračkog mjesta, mogu posmatrati aktivnosti biračkog odbora do kraja i mogu napustiti biračko mjesto kad god požele.

 

 

 

Pitanje broj (67) – točan odgovor A

 

Birački odbor u Federaciji BiH broji glasačke listiće sljedećim redoslijedom većinski glas, pa otvorena lista.

 

 

 

 

Pitanje broj (69) – točan odgovor A

 

Birački odbor u Republici Srpskoj broji glasačke listiće sljedećim redoslijedom većinski glas, pa otvorena lista.

 

 

 

Pitanje broj (69) – točan odgovor C

 

Ukoliko prilikom razdvajanja glasačkih listića birački odbor na zahtjev člana biračkog odbora ili akreditiranog posmatrača utvrdi da glasački listić bez važećeg zaštitnog znaka (vodeni žig), proglašava ih nevažećim  i broj tih listića obavezno upisuju u Zapisnik o radu biračkog odbora u Obrazac Z6.

 

 

 

Pitanje broj (70) – točan odgovor A

 

Prilikom razvrstavanja glasačkih listića jednog nivoa članovi biračkog odbora su pronašli glasački listić koji je fizički oštećen, pocijepan do te mjere da se ne može utvrditi za koji politički subjekt je birač dao svoj glas, predsjednik biračkog odbora ga svrstava u kategoriju nevažećih ostalih glasačkih listića.

 

 

 

Pitanje broj (71) – točan odgovor A

 

Članovi biračkog odbora prilikom brojanja glasova obavezni su nositi zaštitne rukavice.  

 

 

 

Pitanje broj (72) – točan odgovor C

 

Prilikom razvrstavanja glasačkih listića jednog nivoa birački odbor je pronašao glasački listić na čijoj poleđini piše “POŠTA”. Predsjednik biračkog odbora će proglasiti glasački listići nevažećim ostalim i obavezno upisati primjedbu u Zapisniku o radu biračkog odbora i navesti da je birački odbor u glasačkoj kutiji pronašao takav glasački listić.

 

 

 

Pitanje broj (72) – točan odgovor B

 

Prilikom razvrstavanja glasačkih listića za jedan nivo birački odbor je pronašao glasački listić koji je pocijepan napola. Na jednom dijelu glasačkog listića je birač markirao jednu političku stranku. Birački odbor će glasački listić tretirati kao važeći i glas za datu političku stranku.

 

 

 

Pitanje broj (74) – točan odgovor B

 

Ukoliko je birač na glasačkom listiću – OTVORENA LISTA označio kvadratić ispred naziva jedne političke stranke i jednog nezavisnog kandidata, glasački listić je nevažeći.

 

 

Pitanje broj (75) – točan odgovor B

 

Ukoliko je birač na glasačkom listiću – OTVORENA LISTA označio jednog ili više kandidata unutar liste jedne političke stranke i jednog ili više kandidata unutar liste jedne koalicije, glasački listić je nevažeći.

 

 

Pitanje broj (76) – točan odgovor B

 

Glasački listić koji na kojem su označena dva kandidata i to jedan iz jedne političke stranke i jedan iz koalicije je nevažeći ostali listić

 

 

Pitanje broj (77) – točan odgovor C

 

Na jednom od glasačkih listića za općinsko vijeće/skupštinu općine birač je stavio oznaku X u kvadratić ispred kandidata pod rednim brojem 4 jedne političke stranke. Taj glasački listić je važeći i bit će računat glas za političku stranku i glas za kandidata.

 

 

 

Pitanje broj (78) – točan odgovor C

 

Ukoliko birački odbor ima predsjednika i dva člana, procedura drugog brojanja (brojanje glasova po kandidatima političkih subjekata) vrši se na način da je predsjednik biračkog odbora čitač, a dva člana su evidentičari.

 

Na biračkim mjestima sa tročlanim biračkim odborom (predsjednika i dva člana) proceduru brojanja glasova po kandidatima rade predsjednik i dva člana biračkog odbora i u tom timu nema kontrolora čitača.

 

 

 

Pitanje broj (79) – točan odgovor B

 

Ukoliko birački odbor ima predsjednika i četiri člana, proceduru drugog brojanja (brojanje glasova po kandidatima političkih subjekata) vrši tim od 4 člana biračkog odbora.

 

 

Pitanje broj (80) – točan odgovor C

 

Drugi krug brojanja (brojanje glasova po kandidatima političkih subjekata) predstavlja brojanje glasova za kandidate u okviru političkih subjekata uz korištenje Pomoćnog obrasca za brojanja glasova po kandidatima.

 

 

 

Pitanje broj (81) – točan odgovor A

 

Prilikom brojanja glasačkih listića – OTVORENA LISTA ukupan broj glasova za svakog kandidata utvrđuje se korištenjem POMOĆNOG obrasca.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (82) – točan odgovor B

 

Ukoliko je birački odbor pravilno obavio sve aktivnosti na biračkom mjestu, prije otvaranja glasačke kutije u Obrascu brojnog stanja BS, test točnosti je 0 (red 10 Obrasca) kada je zbir – broj potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS), broj neiskorištenih i broj oštećenih glasačkih listića jednak broju zaduženih glasačkih listića.

 

 

 

 

Pitanje broj (83) – točan odgovor B

 

Ukupan broj glasačkih listića – VEĆINSKI GLAS u glasačkoj kutiji je zbir važećih glasova kandidata i zbir nevažećih (neoznačenih i ostalih) glasačkih listića za dato biračko mjesto.

 

 

 

 

Pitanje broj (84) – točan odgovor A

 

Ukupan broj glasačkih listića – VEĆINSKI GLAS u glasačkoj kutiji je zbir važećih glasova kandidata i zbir nevažećih (neoznačenih i ostalih) glasačkih listića za dato biračko mjesto.

 

 

 

 

Pitanje broj (85) – točan odgovor B

 

Zbir važećih glasova svih kandidata – VEĆINSKI GLAS odgovara broju potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za dato biračko mjesto samo ukoliko su svi birači pravilno glasali, odnosno nije bilo nevažećih (neoznačenih i ostalih) glasačkih listića.

 

 

 

 

Pitanje broj (86) – točan odgovor C

 

Prilikom brojanja glasačkih listića po političkim subjektima – OTVORENA LISTA utvrđeno je da je jedna politička stranka dobila 250 glasova. Svaki kandidat unutar liste navedene političke stranke, koja se sastoji od 10 kandidata,  može imati najviše  250 glasova.

 

 

 

Pitanje broj (87) – točan odgovor A

 

Za političke subjekte koji nisu dobili glasove predsjednik u rubrike za glasove kandidata tih političkih subjekata upisuje ČETIRI NULE (0000).

 

 

Pitanje broj (88) – točan odgovor A

 

Predsjednik biračkog odbora u obrascu ZR – većinski glas popunjava podatke sljedećim redoslijedom: upisuje broj biračkog mjesta u zaglavlju obrasca, broj potpisa sa Obrasca brojnog stanja BS, ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji, broj nevažećih neoznačenih, broj nevažećih ostalih, ukupan broj nevažećih glasačkih listića, broj glasova za svakog kandidata, zbir glasova svih kandidata (red UKUPNO na obrascu), broj važećih glasačkih listića, ukupan broj glasačkih listića, test točnosti, broj plastičnog pečata sive vreće i potpisi svih članova biračkog odbora.

 

Predsjednik biračkog odbora popunjava sve obrasce, između ostalih i Obrazac ZR – većinski glas, na način da prati redoslijed radnji koje birački odbor izvršava. Redoslijed popunjavanja obrasca prati redoslijed radnji biračkog odbora.

 

 

Pitanje broj (89) – točan odgovor C

 

Na obrascu ZR – većinski glas nalaze se dva testa točnosti (TEST 1 i TEST 2) u koji se upisuju rezultati podudaranja broj potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS), broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji i zbir važećih i nevažećih glasačkih listića.

 

Na obrascu ZR – većinski glas se nalaze dva polja koja imaju naziv Test točnosti i služe biračkom odboru da poslije završenih određenih radnji kontroliraju ispravnost svog rada. TEST 1 je polje tri sa lijeve strane obrasca ZR – većinski glas. Nakon što predsjednik upiše u polje jedan broj potpisa i u polje dva ukupan broj glasačkih listića, predsjednik upoređuje ta dva broja kako bi utvrdio da su svi birači koji su glasali potpisali se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i ubacili svoje glasačke listiće u glasačku kutiju. TEST 2 je polje devet sa lijeve strane obrasca ZR – većinski glas i služi predsjedniku biračkog odbora za provjeru podatka da li su svi glasački listići pronađeni u glasačkoj kutiji prebrajni i svrstani u kategoriju ili važećih ili nevažećih glasačkih listića.

 

 

 

Pitanje broj (90) – točan odgovor C

 

Predsjednik biračkog odbora potpisuje Obrazac ZR – otvorena lista na svim bijelim originalnim stranicama.

 

 

Pitanje broj (91) – točan odgovor A

 

Zapisnik o radu biračkog odbora i odgovarajuće obrasce potpisuju svi članovi biračkog odbora (ili njihovi zamjenici ako su angažirani u trenutku potpisivanja tih zapisnika). 

 

 

 

Pitanje broj (92) – točan odgovor A

 

Posmatrač traži od predsjednika biračkog odbora kopiju popunjenog obrasca ZR – većinski glas. Predsjednik biračkog odbora će posmatrača uputiti da može popuniti obrazac ZR – većinski glas za posmatrače sa žute kopije navedenog obrasca, koja se nalazi istaknuta na biračkom mjestu.

 

 

 

Pitanje broj (93) – točan odgovor A

 

Neiskorišteni glasački listići pakiraju se u originalne kutije glasačkih listića i zatim u PROVIDNU ZAŠTITNU VREĆU.

 

 

Pitanje broj (94) – točan odgovor A

 

Oštećeni glasački listići pakiraju se u kovertu i zatim u PROVIDNU ZAŠTITNU VREĆU.

 

 

 

Pitanje broj (95) – točan odgovor B

 

Na biračkom mjestu za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima neiskorištene i oštećene koverte sa glasačkim listićima birački odbor pakira u providnu plastičnu veću vreću.

 

 

 

Pitanje broj (96) – točan odgovor C

 

Birački odbor za glasanje u odsustvu prebrojane i uvezane koverte, po kombinacijama, zajedno sa plavom kopijom Obrasca brojnog stanja BSO pakuje u crvenu vreću.

 

Birački odbor za glasanje u odsustvu u providnu plastičnu veću vreću pakira neiskorištene i oštećene koverte sa glasačkim listićima, a u providnu plastičnu manju vreću pakira izvod iz CBS, Zapisnik o radu biračkog odbora i Obrazac brojnog stanja BSO original u koricama.

 

 

Pitanje broj (97) – točan odgovor B

 

Crvenu kopiju obrasca ZR – većinski glas predsjednik biračkog odbora stavlja u kovertu za predsjednika biračkog odbora.

Obrasci ZR i većinski glas i otvorena lista izrađeni su u pet kopija. Original bijela kopija se dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH, plava kopija se stavlja u vreću sa prebrojanim važećim i nevažećim glasačkim listićima, zelena kopija se stavlja u kovertu za predsjednika izborne komisije, žutu kopiju predsjednik biračkog odbora lijepi na zid biračkog mjesta da svi mogu vidjeti izborne rezultate i crvena kopija ostaje predsjedniku biračkog odbora.

 

 

 

Pitanje broj (98) – točan odgovor C

 

Originalni obrazac brojnog BS stanja u koricama birački odbor stavlja u kovertu za Centralnu izbornu komisiju BiH.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (99) – točan odgovor B

 

Ukoliko birački odbor ne utvrdi pravilno izborne rezultate, općinska/gradska izborna komisija, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, može naložiti OTVARANJE VREĆE SA GLASAČKIM LISTIĆIMA.

 

 

 

Pitanje broj (100) – točan odgovor B

 

Ponovno otvaranje vreće vrši se samo za izborne nivoe gdje je došlo do nepravilnog utvrđivanja rezultata glasanja.

 

 

 

 

Literatura:

1. Izborni zakon BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20)

2. Pravilnik o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, br. 25/20, 38/20 i 63/20)

3. Instrukcija o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima epidemije Covid-19 („Službeni glasnik BiH“ broj 41/20)

4. Priručnik za rad biračkih odbora – Lokalni izbori 2020.  dostupan na www.izbori.ba

5. Vodič za izbornu administraciju u vezi sa aktivnostima tokom izbornog dana pod uslovima izazvanim pandemijom virusa Covid-19  dostupan na  www.izbori.ba