Obuka za rad u biračkom odboru za Lokalne izbore 2020.godine: LISTA PITANJA (za sticanje znanja predsjednika i članova biračkog odbora)

LISTA PITANJA

(za sticanje znanja predsjednika i članova biračkog odbora)

 

I – DAN PRIJE ODRŽAVANJA IZBORA

 

 

Pitanje broj (1)

 

 

Dan prije izbornog dana, predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici u saradnji sa nadležnim organima, dužni su osigurati dezinfekciju cjelokupnog prostora biračkog mjesta:

 

a) netočno

b) točno

 

 

 

Pitanje broj (2)

 

Centralna izborna komisija BiH osigurava biračkim mjestima izborni materijal koji obuhvata osjetljivi i ostali izborni materijal. Osjetljivi izborni materijal čine glasački listići, izvod iz CBS-a i obrasci:

 

a) točno

b) netočno

 

 

 

Pitanje broj (3)

 

Predsjednik i članovi izborne komisije osnovne izborne jedinice dužni su da biračkom odboru uz osjetljivi izborni materijal dostave i paket materijalno-tehničkih sredstava iz člana 4. stav (2) Instrukcija o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima epidemije Covid-19.

Primopredaja tih sredstava vrši zapisnički na obrascu:

 

a)  ZOMTS

b)  Z1

c)  Z4

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (4)

 

Kandidatske liste pripadaju: a) osjetljivom izbornom materijalu   b) ostalom izbornom materijalu.

 

 

 

Pitanje broj (5)

 

Za primopredaju izbornog materijala od i prema Centralnoj izbornoj komisiji BiH odgovoran je:

 

a) predsjednik izborne komisije ili član izborne komisije kojeg on ovlasti

b) predsjednik biračkog odbora ili član biračkog odbora kojeg on ovlasti

c) predsjednik izborne komisije ili predsjednik biračkog odbora.

 

 

 

Pitanje broj (6)

 

Izborna komisija dan prije, a najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkih mjesta, dostavlja izborni materijal na biračko mjesto. Izborni materijal obuhvata:

 

a) izvod iz Centralnog biračkog spiska za određeno biračko mjesto; odgovarajući broj glasačkih listića; odgovarajući broj glasačkih kutija;  komplet obrazaca za biračko mjesto; kandidatske liste, odnosno plakate s izgledom glasačkih listića na kojima se glasa u toj izbornoj jedinici; plakate s uputstvima o načinu glasanja i informativnim sadržajima za birače; Zapisnik o radu biračkog odbora (ZARBO) i potrošni materijal prema specifikaciji iz Obrasca Z1 Zapisnika o radu biračkog odbora neophodan za proces glasanja i brojanja glasačkih listića i upozorenja o pridržavanju općih mjera zdravstvene zaštite Covid-19 (posteri, leci i sl.)

 

b) izvod iz Centralnog biračkog spiska za određeno biračko mjesto; odgovarajući broj glasačkih listića; odgovarajući broj glasačkih kutija; plakate s uputstvima o načinu glasanja i informativnim sadržajima za birače i potrošni materijal prema specifikaciji iz Obrasca Z1 Zapisnika o radu biračkog odbora neophodan za proces glasanja i brojanja glasačkih listića

 

c) izvod iz Centralnog biračkog spiska za određeno biračko mjesto; odgovarajući broj glasačkih listića; odgovarajući broj glasačkih kutija; komplet obrazaca za biračko mjesto; plakate s uputstvima o načinu glasanja i informativnim sadržajima za birače; potrošni materijal prema specifikaciji iz Obrasca Z1 Zapisnika o radu biračkog odbora neophodan za proces glasanja i brojanja glasačkih listića.

 

 

 

Pitanje broj (7)

 

Dan prije održavanja izbora, najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkog mjesta, izborna komisija na biračko mjesto dostavlja izborni materijal. Nakon preuzimanja izbornog materijala birački odbor je dužan:

 

a) pripremiti biračko mjesto kako će se koristiti na dan izbora, u krugu od 50 metara od ulaza u zgradu (biračko mjesto) ukloniti plakate i obilježja političkih subjekata i nevladinih organizacija, odrediti kako će skladištiti izborni materijal u toku noći i prije skladištenja izvršiti provjeru izbornog materijala

 

b) preuzeti izborni materijal od izborne komisije i ukloniti plakate i obilježja političkih subjekata

 

c) izvršiti provjeru izbornog materijala i potvrditi svojim potpisima u Obrascu Z1 Zapisnika o radu biračkog odbora, odrediti gdje će skladištiti izborni materijal u toku noći i taj podatak evidentirati u Obrascu Z1, urediti biračko mjesto kako će se koristiti na dan izbora, ukloniti sva obilježja političkih subjekata u krugu od 50 metara od ulaza u zgradu (biračko mjesto), zalijepiti na zid ispred ulaza u biračko mjesto sve plakate i oznake zabrana koje su dobili u izbornom materijalu i uskladištiti izborni materijal kako su odredili.

 

 

 

Pitanje broj (8)

 

Dan prije održavanja izbora, najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkog mjesta, izborna komisija na biračko mjesto dostavlja izborni materijal. Postupak preuzimanja izbornog materijala mogu posmatrati:

 

a) akreditirani posmatrači političkih subjekata

b) akreditirani posmatrači političkih subjekata i udruženja, te međunarodni posmatrači

c) akreditirani međunarodni posmatrači.

 

 

 

II – PRIJE OTVARANJA BIRAČKOG MJESTA

 

Pitanje broj (9)

 

Po dolasku na biračko mjesto, sat vremena prije otvaranja biračkog mjesta, birački odbor obavlja sljedeće aktivnosti:

 

a) utvrđuje broj imena na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i broj zaduženih glasačkih listića

 

b) evidentira posmatrače, utvrđuje broj imena na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i broj zaduženih glasačkih listića

 

c) prozrače prostoriju, postave otirače za dezinfekciju obuće i izvrše dodatnu dezinfekciju biračkog mjesta, te osiguraju dovoljnu količinu proizvoda za čišćenje prilikom upotrebe javnih toaleta; postave stolove i stolice članova biračkog odbora i posmatrača tako da je razmak između njih minimum 1,5 m; postave oznake kretanja birača s napomenom da na biračkom mjestu u jednom trenutku može biti samo onoliko birača koliko ima glasačkih kabina na biračkom mjestu; postave ostala upozorenja o pridržavanju općih mjera zdravstvene zaštite (plakati, letci, i sl); obilježe prilaz biračkom mjestu tj. hodnik ispred ulaza na biračko mjesto žutom samoljepljivom trakom u razmaku od minimum 1,5 m i po mogućnosti da usmjeravaju birače da ulaze na jedna vrata, a da izlaze na druga vrata; predsjednik biračkog odbora određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora i to evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora Obrazac Z3, identificira i evidentira sve posmatrače koji prisutni na biračkom mjestu u Obrazac Z4, birački odbor utvrđuje brojanjem broj zaduženih glasačkih listića za svaki nivo, kontrolom izvoda iz Centralnog biračkog spiska (CBS) utvrđuje broj imena na izvodu, predsjednik biračkog odbora upisuje broj imena izvoda iz Centralnog biračkog spiska (CBS) u Obrazac brojnog stanja BS u Red 1 za svaki nivo i upisuje broj zaduženih glasačkih listića u Red 2 Obrasca za svaki nivo.

 

 

 

Pitanje broj (10)

 

Redovno biračko mjesto dobija broj glasačkih listića prema broju birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za određeno biračko mjesto, koji se zaokružuje na sljedećih:

 

a)    50

b)    30

c)    10.

 

 

 

 

Pitanje broj (11)

 

U posebnu plastičnu vrećicu sa natpisom „Birači COVID-19“ izdvaja se potreban broj glasačkih listića za svaki izborni nivo za birače koji glasaju putem Posebnog mobilnog tima. Ovu radnju obavlja birački odbor sa:

 

a) redovnog biračkog mjesta,

b) biračkog mjesta za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića,

c) birački odbor za glasanje u odsutnosti

 

 

 

 

Pitanje broj (12)

 

Izdvajanje glasačkih listića za svaki izborni nivo za birače koji glasaju putem Posebnog mobilnog tima se  obavezno konstatuje u:

 

a) zapisniku o radu biračkog odbora

b) zapisniku o radu biračkog odbora, obrascu brojnog stanja i zapisniku o primopredaji glasačkih listića (ZPGL)

c) zapisniku o primopredaji glasačkih listića (ZPGL)

 

 

 

 

Pitanje broj (13)

 

Birački odbori na redovnom biračkom mjestu za lokalne izbore dobijaju:

 

a) 4 glasačka listića

b) 2 glasačka listića, a u općinama u kojima se provode izbori za Gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo glasački dobijaju i glasački listić za gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo i u Brčko distriktu BiH jedan glasački listić za Skupštinu Brčko distrikta BiH

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (14)

 

Sat prije otvaranja biračkog mjesta, na biračkom mjestu sa predsjednikom i članovima biračkog odbora mogu se nalaziti:

 

a) akreditirani posmatrači za posmatranje rada biračkog odbora

b) zamjenici članova biračkog odbora

c) članovi izborne komisije.

 

 

 

Pitanje broj (15)

 

Sve radnje na biračkom mjestu mogu posmatrati akreditirani:

 

a) posmatrači političkih subjekata i međunarodni posmatrači

b) posmatrači političkih subjekata i posmatrači udruženja

c) posmatrači političkih subjekata, posmatrači udruženja i međunarodni posmatrači.

 

 

 

Pitanje broj (16)

 

U slučaju da birački odbor, prilikom ručnog brojanja primljenih glasačkih listića za svaki izborni nivo, utvrdi da je u paketima glasačkih listića manji broj glasačkih listića od predviđenog broja, a uticao bi na proces glasanja zbog nedostatka glasačkih listića, dužan je odmah po utvrđivanju ove nepravilnosti obavijestiti:

 

a) Centralnu izbornu komisiju BiH

b) općinsku/gradsku izbornu komisiju

c) Centar za birački spisak.

 

 

 

 

Pitanje broj (17)

 

Zapisnik o radu biračkog odbora sastoji se od:

 

a) Zapisnika I

b) Zapisnika II

c) Zapisnika I i Zapisnika II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – OTVARANJE BIRAČKOG MJESTA

 

 

Pitanje broj (18)

 

U Obrazac Z4 Zapisnika o radu biračkog odbora na dan izbora (ZARBO) upisuju se podaci:

 

a) o prisustvu članova biračkog odbora i zaduženjima koja obavljaju na dan izbora

b) o prisutnim akreditiranim posmatračima na dan izbora

c) zapažanja u toku glasanja.

 

 

 

Pitanje broj (19)

 

U Obrazac Z7 Zapisnika o radu biračkog odbora na dan izbora (ZARBO) upisuju se podaci:

 

a) o prisustvu članova biračkog odbora i zaduženjima koja obavljaju na dan izbora

b) o udaljavanju lica sa biračkog mjesta

c) vrijeme zatvaranja biračkog mjesta.

 

 

 

Pitanje broj (20)

 

U Obrazac Z8 Zapisnika o radu biračkog odbora na dan izbora (ZARBO) upisuju se podaci:

 

a) o prisutnim akreditiranim posmatračima na dan izbora

b) o udaljavanju lica sa biračkog mjesta

c) vrijeme zatvaranja biračkog mjesta.

 

 

 

Pitanje broj (21)

 

Da bi birač ostvario svoje biračko pravo, potrebno je da:

 

a) je ime birača upisano na izvodu iz  Centralnog biračkog spiska (CBS)

b) je ime birača upisano na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i da predoči jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) koje je izdala Bosna i Hercegovina

c) predoči jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) koje je izdala Bosna i Hercegovina.

 

 

 

Pitanje broj (22)

 

Biračko mjesto je otvoreno u vremenu:

 

a) od 08.00 do 20.00 sati

b) od 07.00 do 19.00 sati

c) od 07.00 do 20.00 sati.

 

 

IV – IZBORNI DAN – GLASANJE

 

 

Pitanje broj (23)

 

Biraču čije se ime nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na redovnom biračkom mjestu, a koji je pozitivan na COVID-19 i/ili koji posjeduje akt nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili se nalazi na bolničkom liječenju, zbog čega nije u mogućnosti da dođe na biračko mjesto na kojem je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasa lično, bit će, na njegov zahtjev, omogućeno glasanje putem:

 

a) mobilnog tima

b) posebnog mobilnog tima

 

 

 

Pitanje broj (24)

 

Petočlani birački odbor ima predsjednika i četiri člana, koji su raspoređeni prema redoslijedu radnji koje se obavljaju na biračkom mjestu:

 

a) kontrola reda, identifikacija birača, izdavanja glasačkih listića i kontrola glasačke kutije

b) kontrola glasačke kutije, identifikacija birača, izdavanja glasačkih listića i kontrola reda

c) identifikacija birača, kontrola glasačke kutije, izdavanja glasačkih listića i kontrola reda.

 

 

 

Pitanje broj (25)

 

Član biračkog odbora zadužen za identifikaciju provjerava identitet birača na osnovi jednog od sljedećih važećih dokumenata koje je izdala Bosna i Hercegovina:

 

a) lična karta i pasoš

b) lična karta, pasoš i vozačka dozvola

c) lična karta i vozačka dozvola.

 

 

 

 

Pitanje broj (26)

 

Na biračkom mjestu za glasanje u odsustvu glasaju birači koji:

 

a) su napunili 18 godina na dan održavanja izbora

b) imaju status raseljenog lica

c) imaju status izbjeglice.

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (27)

 

Na biračkom mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima pravo glasanja ostvaruju:

 

a) birači upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH čije se ime nalazi upisano na spisku birača koji glasaju izvan BiH, a na dan održavanja izbora zateknu se u zemlji i  redovni birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a posjeduju važeći identifikacioni dokument i potvrdu izdatu od centra za birački spisak da mu se ime ne nalazi ni na jednom izvodu iz CBS-a.

 

b) redovni birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a posjeduju važeći identifikacioni dokument i potvrdu o mjestu prebivališta

 

c) raseljena lica.

 

 

 

 

Pitanje broj (28)

 

Birač koji je prvi put upisan u Centralni birački spisak (CBS) od dana zaključenja Centralnog biračkog spiska (CBS) do dana izbora, a koji biračkom odboru preda potvrdu koju je izdao Centar za birački spisak i kojom potvrđuje da se ime ne nalazi upisano ni na jednom izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS), omogućeno je glasanje na biračkom mjestu:

 

a) za glasanje u odsutnosti

b) redovnom biračkom mjestu

c) za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića.

 

 

 

Pitanje broj (29)

 

Birač koji se nalazi na spisku koji je dostavila Centralna izborna komisija BiH o državljanima BiH koji su upisani na izvod iz Centralnog biračkog spiska (CBS) za glasanje izvan zemlje, a vratio se u BiH, omogućeno je da glasaju na biračkom mjestu:

 

a) za glasanje u odsutnosti

b) za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića

c) redovnom biračkom mjestu.

 

 

 

Pitanje broj (30)

 

Ukoliko ime birača nije upisano na birački spisak za dato biračko mjesto, predsjednik biračkog odbora je dužan uputiti birača u sjedište izborne komisije kako bi se birač informisao na kojem biračkom mjestu glasa.

 

a) točno     

b) netočno

 

 

 

Pitanje broj (31)

 

Predsjednik biračkog odbora ili član zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu će osigurati da se biračko mjesto provjetrava svakih 60 minuta tokom izbornog dana. Za vrijeme provjetravanja izborni proces se.

 

a) odvija nesmetano

b) prekida dok se prostorija ne provjetri

 

 

 

Pitanje broj (32)

 

Da bi posmatrao aktivnosti biračkog odbora, akreditirani posmatrač mora:

 

a) imati sa sobom ličnu kartu i akreditaciju (bedž) vidno okačenu na sebi

b) imati ličnu kartu izdatu u općini u kojoj posmatra rad biračkog odbora.

 

 

 

Pitanje broj (33)

 

Birač preda članu biračkog odbora zaduženom za identifikaciju na redovnom biračkom mjestu važeći identifikacioni dokument i potvrdu koju je izdala izborna komisija. Član biračkog odbora utvrdi da se ime birača se ne nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) za dato biračko mjesto i tada će:

 

a) dopisati ime i prezime birača na izvod iz Centralnog biračkog spiska (CBS) iza posljednjeg odštampanog imena, uzeti potvrdu birača i dozvoliti biraču da glasa

 

b) osporiti biraču pravo glasanja na datom biračkom mjestu i uputiti birača u sjedište izborne komisije

 

c) uputiti birača u općinsku izbornu komisiju kako bi se informisao na kom biračkom mjestu može ostvariti svoje biračko pravo.

 

 

 

Pitanje broj (34)

 

U izvod iz Centralnog biračkog spiska, u dio za potpis birača koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban i koristi pomoć drugog lica prilikom glasanja, član biračkog odbora zadužen za identifikaciju upisuje oznaku:

 

a) XX

b) 00

c) inicijale birača.

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (35)

 

Birač koji promijeni prebivalište iz jedne općine (osnovne izborne jedinice) A u drugu općinu (osnovnu izbornu jedinicu) B u periodu od zaključenja konačnog Centralnog biračkog spiska (CBS) do dana održavanja izbora, biračko pravo će ostvariti u općini:

 

a) A

b) B

c) u bilo kojoj općini A ili B.

 

 

 

Pitanje broj (36)

 

Na biračkom mjestu za glasanje u odsustvu biraču se izdaje:

 

a) koverta sa kombinacijom glasačkih listića općine za koju birač ima pravo glasa, a što je evidentirano u izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS)

 

b) pojedinačno glasački listići trenutne općine prebivališta/boravišta

 

c) koverta sa glasačkim listićima trenutne općine prebivališta/boravišta.

 

 

 

Pitanje broj (37)

 

Član biračkog odbora zadužen za identifikaciju:

 

a) identifikuje birača na osnovi važećeg identifikacionog dokumenta

b) identifikuje birača na osnovi važećeg identifikacionog dokumenta i izdaje biraču glasačke listiće za svaki nivo

c) identifikuje birača na način da birač skloni masku sa lica i provjeri sa slike na ličnoj karti da li je to ta osoba, pronalazi ime birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i upozorava birača da je dužan u rubrici za potpis, pored svog imena se potpisati identično kao na ličnoj karti, te naglas izgovara ime birača koji je pristupio glasanju da svi u biračkom mjestu to mogu čuti.

 

 

 

 

Pitanje broj (38)

 

Biraču, koji se nakon identifikacije ne želi potpisati u izvod iz Centralnog biračkog spiska (CBS), birački odbor:

 

a) ne izdaje glasačke listiće sve dok se birač ne potpiše identično kao na identifikacionom dokumentu

b) u rubriku za potpis upisuje XX i broj identifikacionog dokumenta birača i izdaje glasačke listiće

c) izdaje glasačke listiće i u rubriku za potpis upisuje da se birač odbio potpisati.

 

 

 

 

Pitanje broj (39)

 

Na biračkom mjestu za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima birač koji posjeduje ličnu kartu  zahtijeva od člana biračkog odbora da glasa. Član biračkog odbora će:

                                                                                                                                       

a) dozvoliti biraču da glasa nepotvrđenim glasačkim listićima

 

b) uputiti birača u izbornu komisiju da dobije potvrdu od izborne komisije za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima.

 

 

 

Pitanje broj (40)

 

Mobilni tim obilazi birače koji su vezani za svoje domove zbog bolesti/starosti:

 

a) prema redoslijedu imena upisanih na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS)

b) prema planu obilaska tih birača koji je izradila izborna komisija

c) redoslijedom koji birački odbor odabere.

 

 

Pitanje broj (41)

 

Ako je birač promijenio ime, obavezan je, uz jednu od navedenih ličnih isprava, dati na uvid i:

 

a) rješenje o promjeni imena koje je izdalo nadležno tijelo

b) obrazac prebivališta PBA-3

 

 

Pitanje broj (42)

      

Da bi posmatrač mogao posmatrati rad mobilnog tima i upisivati primjedbe u Zapisnik o radu biračkog odbora za mobilni tim, potrebno je:

                                                                                                                                       

a) da u sjedištu izborne komisije, prije otvaranja biračkih mjesta ili na lokaciji na kojoj zatekne mobilni tim (na osnovi plana kretanja mobilnog tima koji dobije od izborne komisije), dođe do predsjednika biračkog odbora, pokaže akreditaciju i preda svoj važeći identifikacioni dokument, koji ostaje kod predsjednika mobilnog tima dok posmatra rad mobilnog tima

 

b) dovoljno je da prati mobilni tim na njihovom putu

 

c) prijavi se izbornoj komisiji da će nadgledati rad mobilnog tima.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (43)

 

Glasanje birača koji je pozitivan na COVID-19  i  koji  se u skladu sa aktom nadležnog organa nalazi se u izolaciji u svom domu ili je hospitalizovan:

 

a) glasa isključivo putem drugog lica, koju proceduru odobrava predsjednik mobilnog tima

b) glasa isključivo putem drugog lica

 

 

 

 

Pitanje broj (44)

 

Glasanje birača koji je na osnovu akta nadležnog organa u izolaciji u svom domu, a za kojeg medicinskim nalazom nije utvrđeno da je pozitivan na COVID-19:

 

a) glasa lično, osim u slučaju, kada na zahtjev birača predsjednik posebnog mobilnog tima odobrava glasanje putem drugog lica

b) glasa isključivo putem drugog lica

 

 

 

 

Pitanje broj (45)

 

Ukoliko birač ne ubaci sve glasačke listiće koji su mu izdati na biračkom mjestu, član biračkog odbora zadužen na kontrolu glasačke kutije upozorit će ga da je obavezan to uraditi. Ako birač ne postupi u skladu sa upozorenjem, predsjednik biračkog odbora će:

 

a) u Zapisnik o radu biračkog odbora evidentirati ovaj slučaj zapisujući i podatke sa identifikacionog dokumenta birača

b) obavijestiti izbornu komisiju

c)  obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH.

 

 

 

 

Pitanje broj (46)

 

Ako birač koji glasa u odsustvu ošteti jedan od glasačkih listića, biračkom odboru vraća:

 

a) oštećeni glasački listić i od člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića dobija drugi listić za isti izborni nivo

b) kovertu sa svim glasačkim listića i od člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića dobija novu kovertu sa svim novim glasačkim listićima.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (47)

 

Ako birač koji glasa na redovnom biračkom mjestu ošteti jedan od glasačkih listića koja je dobio, biračkom odboru vraća:

 

a) oštećeni glasački listić i od člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića dobija novi listić za isti izborni nivo, dok zadržava preostale glasčke listiće koja nije oštetio

 

b) vraća sva glasačke listiće i od člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića dobija sve nove glasačka listića.

 

 

 

Pitanje broj (48)

 

Predsjednik biračkog odbora može sa biračkog mjesta udaljiti svako lice koje narušava red. Svako udaljavanje s biračkog mjesta treba zabilježiti u:

 

a) Obrazac Z3 Zapisnik o radu biračkog odbora

b) Obrazac Z5 Zapisnik o radu biračkog odbora

c) Obrazac Z7 Zapisnik o radu biračkog odbora.

 

 

 

Pitanje broj (49)

 

Predsjednika i članove biračkog odbora koji svojim aktivnostima naruše kontinuitet glasanja, odnosno postupaju suprotno pravilima u toku glasanja ili brojanja glasačkih listića, može sa biračkog mjesta udaljiti:

 

a)    policija

b)    općinska/gradska izborna komisija

c)    Centralna izborna komisija BiH.

 

 

 

Pitanje broj (50)

 

U biračkom odboru mogu istovremeno biti angažirani predsjednik/član ili njegov zamjenik, a nikako obojica, kao i da zamjenik može zamjenjivati samo svog člana, a ne nekog drugog:

 

a) netočno

b) točno

 

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (51)

 

Izborna komisija dužna je omogućiti akreditovanim posmatračima posmatranje rada posebnog mobilnog tima na terenu, a sve uz poštivanje preporuka iz Instrukcije o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije COVID-19.

 

a) točno

b) netočno

 

 

 

 

 

V-  ZATVARANJE BIRAČKOG MJESTA

 

 

Pitanje broj (52)

 

Predsjednik biračkog odbora u 18.45 sati (petnaest minuta prije zatvaranja biračkog mjesta) će:

 

a) zahtijevati od biračkog odbora da ubrza svoje aktivnosti, jer će biračko mjesto biti zatvoreno u 19.00 sati

b) obavijestiti sve u i izvan biračkog mjesta da će biračko mjesto biti zatvoreno u 19.00 sati.

 

 

 

Pitanje broj (53)

 

Zbog problema na biračkom mjestu sa jednim biračem, predsjednik biračkog odbora je zatvorio biračko mjesto na pola sata. Birački odbor će svoj rad nakon 19.00 sati produžiti za:

 

a) pola sata

b) vrijeme dok posljednji birač ne napusti biračko mjesto.

 

 

 

Pitanje broj (54)

 

Nakon što posljednji birač napusti biračko mjesto u 19.00 sati, predsjednik biračkog odbora će:

 

a) zatvoriti biračko mjesto i evidentirati prisutne posmatrače u Zapisnik o radu biračkog odbora u Obrazac Z8

 

b) zatvoriti biračko mjesto, upisati u Zapisnik o radu biračkog odbora u Obrazac Z8 da je biračko mjesto zatvoreno u 19.00 sati i evidentirati prisutne posmatrače

 

c) zatvoriti biračko mjesto, zalijepiti otvor glasačke kutije ljepljivom trakom, upisati u Zapisnik o radu biračkog odbora u Obrazac Z8 da je biračko mjesto zatvoreno u 19.00 sati i evidentirati prisutne posmatrače.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (55)

 

Nakon završenog procesa glasanja mobilni tim predaje izborni materijal:

 

a) najbližem biračkom odboru na redovnom biračkom mjestu

b) najbližem biračkom odboru na biračkom mjestu za glasanje u odsutnosti ili biračkom odboru za biračkom mjestu za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima

c) općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji.

 

 

 

 

Pitanje broj (56)

 

Nakon što izvrši sve propisane zadatke Posebni mobilni tim pakuje glasački materijal, izvode i zapisnike ZPGL u skladu sa članom 58. Pravilnika o provođenju izbora u BiH i prema šemi pakovanja koja je sastavni dio ovoga Pravilnika na svim vrećama ispisuje naziv i kod osnovne izborne jedinice i tekst: „Birači COVID-19“ koja se sa posebnim izvodom iz člana 24c. ovog Pravilnika i ostalim izbornim materijalom dostavlja u:

 

a) sjedište općinske/gradske izborne komisije

b) Glavni centar za brojanje

 

 

 

 

VI- BROJANJE GLASAČKIH LISTIĆA, UTVRĐIVANJE REZULTATA NA BIRAČKOM MJESTU I PAKIRANJE

 

Pitanje broj (57)

 

Posebni mobilni tim nakon 19.00 sati u sjedištu izborne komisije sa svih zapisnika ZPGL utvrđuje ukupan broj zaprimljenih setova glasačkih listića sa biračkih mjesta i taj broj upisuje u:

 

a)    zapisnik o radu biračkog odbora

b)    obrazac brojnog stanja

 

 

 

Pitanje broj (58)

 

Nakon što se u 19:00 sati zatvori biračko mjesto, a prije nego što se otpočne s procesom brojanja glasačkih listića, predsjednik biračkog odbora je dužan osigurati, između ostalog da se prostorija u kojoj se nalazi biračko mjesto prozrači u trajanju od najmanje deset minuta, kao i da se održava fizička distanca od najmanje 1,5 m između članova biračkog odbora međusobno i prema posmatračima, kao i među posmatračima međusobno.

 

a)    točno

b)    netočno

 

 

 

Pitanje broj (59)

 

Prije otvaranja glasačke kutije birački odbor treba:

 

a) zapakirati neiskorišteni izborni materijal, a predsjednik biračkog odbora završiti popunjavanje Obrasca brojnog stanja BS

 

b) napraviti veliku radnu površinu od svih stolova na kojoj će brojati glasačke listiće i zapakirati neiskorišteni izborni materijal

 

c) utvrditi broj potpisa birača, broj neiskorištenih glasačkih listića i broj oštećenih glasačkih listića za svaki nivo, te će predsjednik biračkog odbora upisati te podatke u Obrazac brojnog stanja BS, završiti njegovo popunjavanje i potpisati ga i predsjednik i svi članovi biračkog odbora. Nakon toga će članovi biračkog odbora u providne plastične veće vreće zapakirati neiskorištene i oštećene glasačke listiće (na svakoj vreći će upisati broj biračkog mjesta i nivo glasačkih listića koji se nalazi u vreći crnim markerom) i napraviti spajanjem svih stolova veliku radnu površinu na kojoj će brojati glasačke listiće.

 

 

 

Pitanje broj (60)

 

Prilikom razdvajanja glasačkih listića, birački odbor na glasačkom listiću na zahtjev akreditiranog posmatrača ili člana biračkog odbora provjerava da li ima važeći zaštitni znak (vodeni žig). Ukoliko birački odbor utvrdi da ima listića bez zaštitnog znaka, proglašavaju ih nevažećim glasačkim listićima i broj tih listića obavezno upisuje u:

 

a) Zapisnik o radu biračkog odbora u dio Z6

b) Obrazac brojnog stanja

 

 

 

 

Pitanje broj (61)

 

Glasački listići se štampaju u različitim bojama. Glasački listić za načelnika općine/gradonačelnika, izuzev za Gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo je:

 

a) plave boje

b) sive boje

 

 

 

Pitanje broj (62)

 

Glasački listići se štampaju u različitim bojama. Glasački listić za općinsko/gradsko vijeće odnosno skupštinu općine/grada, izuzev Gradskog vijeća Mostar (koje ima dva listića različite nijanse iste boje) je:

 

a) plave boje

b) sive boje

 

 

 

Pitanje broj (63)

 

Po sistemu VEĆINSKOG GLASA birači glasaju za:

 

a) Načelnika općine/Gradonačelnika

b) Općinsko/gradsko vijeće odnosno skupština općine/grada

 

 

 

Pitanje broj (64)

 

Po sistemu OTVORENA LISTA birači glasaju za:

 

a) Načelnika općine/Gradonačelnika

b) Općinsko/gradsko vijeće odnosno skupština općine/grada

 

 

 

 

Pitanje broj (65)

 

Glasački listići koji se ne broje u utvrđenoj fazi redoslijeda brojanja, pakiraju se u odgovarajuće plastične vreće posebno za svaki izborni nivo i odlažu na način da ih svi prisutni mogu vidjeti:

 

a) plave vreće

b) sive vreće

c) providne vreće.

 

 

 

 

Pitanje broj (66)

 

Tokom brojanja glasačkih listića posmatrači:

                                                                                                                                       

a) se mogu mijenjati, s tim da samo oni koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19.00 sati, prilikom zatvaranja biračkog mjesta, mogu biti promijenjeni

 

b) se ne mogu mijenjati i oni su se zatekli zatekli u 19.00 sati, prilikom zatvaranja biračkog mjesta, mogu posmatrati aktivnosti biračkog odbora do kraja i mogu napustiti biračko mjesto kad god požele

 

c) mogu ući na biračko mjesto posmatrači političkog subjekta koji u vrijeme zatvaranja biračkog mjesta nije imao svog posmatrača.

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (67)

 

Birački odbor u Federaciji BiH broji glasačke listiće kako slijedi:

 

a) većinski glas

b) otvorena lista

 

 

 

 

Pitanje broj (68)

 

Birački odbor u Republici Srpskoj broji glasačke listiće kako slijedi:

                                                                                                                                       

a) većinski glas

b) otvorena lista

 

 

 

 

Pitanje broj (69)

 

Ukoliko prilikom razdvajanja glasačkih listića birački odbor na zahtjev člana biračkog odbora ili akreditiranog posmatrača utvrdi da glasački listić bez važećeg zaštitnog znaka (vodeni žig), proglašava ih nevažećim i broj tih listića obavezno upisuju u Zapisnik o radu biračkog odbora u Obrazac:

 

a) Z2

b) Z3

c) Z6.

 

 

 

 

Pitanje broj (70)

 

Prilikom razvrstavanja glasačkih listića jednog nivoa članovi biračkog odbora su pronašli glasački listić koji je fizički oštećen, pocijepan do te mjere da se ne može utvrditi za koji politički subjekt je birač dao svoj glas, predsjednik biračkog odbora ga svrstava:

      

a) u kategoriju nevažećih ostalih glasačkih listića

b) kategoriju oštećenih glasačkih listića

c) kategoriju nepoznatih glasačkih listića i prilaže listić uz Zapisnik o radu biračkog odbora.

 

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (71)

 

Članovi biračkog odbora prilikom brojanja glasova obavezni su nositi zaštitne rukavice.

 

a) točno

b) netočno

 

 

 

Pitanje broj (72)

 

Prilikom razvrstavanja glasačkih listića jednog nivoa birački odbor je pronašao glasački listić na čijoj poleđini piše “POŠTA”. Predsjednik biračkog odbora će:

                                                                                                                                       

a) provjeriti za koji politički subjekt je dat glas i staviti u grupu glasačkih listića tog političkog subjekta

b) proglasiti glasački listići nevažećim ostalim

c) proglasiti glasački listići nevažećim ostalim i obavezno upisati primjedbu u Zapisniku o radu biračkog odbora i navesti da je birački odbor u glasačkoj kutiji pronašao takav glasački listić.

 

 

 

Pitanje broj (73)

 

Prilikom razvrstavanja glasačkih listića za jedan nivo birački odbor je pronašao glasački listić koji je pocijepan napola. Na jednom dijelu glasačkog listića je birač markirao jednu političku stranku. Birački odbor će glasački listić tretirati kao:

                                                                                                                                       

a) nevažeći ostali glasački listić

b) važeći i glas za datu političku stranku

c)  oštećeni glasački listić.

 

 

 

Pitanje broj (74)

 

Ukoliko je birač na glasačkom listiću – OTVORENA LISTA označio kvadratić ispred naziva jedne političke stranke i jednog nezavisnog kandidata, glasački listić je:

 

a) važeći

b) nevažeći.

 

 

 

Pitanje broj (75)

 

Ukoliko je birač na glasačkom listiću – OTVORENA LISTA označio jednog ili više kandidata unutar liste jedne političke stranke i jednog ili više kandidata unutar liste jedne koalicije, glasački listić je:

 

a) važeći  

b) nevažeći.

 

Pitanje broj (76)

 

Glasački listić koji na kojem su označena dva kandidata i to jedan iz jedne političke stranke i jedan iz koalicije je:

 

a) nevažeći neoznačeni listić 

b) nevažeći ostali listić 

c) važeći glasački listić.

 

 

 

 

Pitanje broj (77)

 

Na jednom od glasačkih listića za općinsko vijeće/skupštinu općine birač je stavio oznaku X u kvadratić ispred kandidata pod rednim brojem 4 jedne političke stranke. Taj glasački listić je:

      

a) nevažeći, jer je birač trebao markirati i naziv političke stranke

b) važeći i bit će računat samo glas za kandidata

c) važeći i bit će računat glas za političku stranku i glas za kandidata.

 

 

 

 

Pitanje broj (78)

 

Ukoliko birački odbor ima predsjednika i dva člana, procedura drugog brojanja (brojanje glasova po kandidatima političkih subjekata) vrši se na način da:

                                                                                                                                       

a) jedan član biračkog odbora je čitač, a jedan član biračkog odbora je evidentičar

 

b) predsjednik biračkog odbora je čitač, jedan član biračkog odbora je kontrolor čitača, a drugi član biračkog odbora je evidentičar

 

c) predsjednik biračkog odbora je čitač, a dva člana su evidentičari.

 

 

 

 

Pitanje broj (79)

 

Ukoliko birački odbor ima predsjednika i četiri člana, proceduru drugog brojanja (brojanje glasova po kandidatima političkih subjekata) vrši:

                                                                                                                                       

a) tim od 2 člana biračkog odbora

b) tim od 4 člana biračkog odbora

c) tim koji čine predsjednik i 4 člana biračkog odbora.

 

 

 

Pitanje broj (80)

 

Drugi krug brojanja (brojanje glasova po kandidatima političkih subjekata) predstavlja:

                                                                                                                                       

a) brojanje glasova za kandidate za nivoe većinskog glasa

 

b) ponovno brojanje glasova za kandidate političkih subjekata zbog nepravilnog prvog brojanja

 

c) brojanje glasova za kandidate u okviru političkih subjekata uz korištenje Pomoćnog obrasca za brojanja glasova po kandidatima.

 

 

 

Pitanje broj (81)

 

Prilikom brojanja glasačkih listića – OTVORENA LISTA ukupan broj glasova za svakog kandidata utvrđuje se korištenjem sljedećeg obrasca:

 

a) Pomoćnog obrasca

b) ZR – većinski glas

c) ZR – otvorena lista.

 

 

 

Pitanje broj (82)

 

Ukoliko je birački odbor pravilno obavio sve aktivnosti na biračkom mjestu, prije otvaranja glasačke kutije u Obrascu brojnog stanja BS,  test točnosti je 0  (red 10 Obrasca) kada je:

                                                                                                                                       

a) zbir – broj potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS), broj neiskorištenih i broj oštećenih glasačkih listića jednak ukupnom broju imena koja se nalaze na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS)

 

b) zbir – broj potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS), broj neiskorištenih i broj oštećenih glasačkih listića jednak broju zaduženih glasačkih listića

 

c) ukupan broj potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) jednak ukupnom broju glasačkih listića u glasačkoj kutiji.

 

 

Pitanje broj (83)

 

Ukupan broj glasačkih listića – VEĆINSKI GLAS u glasačkoj kutiji je zbir važećih glasova kandidata i zbir nevažećih (neoznačenih) glasačkih listića za dato biračko mjesto.

 

a) točno 

b) netočno

 

 

 

 

Pitanje broj (84)

 

Ukupan broj glasačkih listića – VEĆINSKI GLAS u glasačkoj kutiji je zbir važećih glasova kandidata i zbir nevažećih (neoznačenih i ostalih) glasačkih listića za dato biračko mjesto.

 

a) točno 

b) netočno

 

 

 

 

Pitanje broj (85)

 

Zbir važećih glasova svih kandidata – VEĆINSKI GLAS mora odgovarati broju potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za dato biračko mjesto.

 

a) točno 

b) netočno

 

 

 

 

Pitanje broj (86)

 

Prilikom brojanja glasačkih listića po političkim subjektima – OTVORENA LISTA utvrđeno je da je jedna politička stranka dobila 250 glasova. Svaki kandidat unutar liste navedene političke stranke, koja se sastoji od 10 kandidata,  može imati najviše:

 

a) 25

b) 249

c) 250.

 

 

 

 

Pitanje broj (87)

 

Za političke subjekte koji nisu dobili glasove predsjednik u rubrike za glasove kandidata tih političkih subjekata upisuje:

 

a) 0000

b) XXXX

c) ostavlja prazne rubrike za glasove.

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (88)

 

Predsjednik biračkog odbora u obrascu ZR – većinski glas popunjava podatke sljedećim redoslijedom:

                                                                                                                                       

a) upisuje broj biračkog mjesta u zaglavlju obrasca, broj potpisa sa Obrasca brojnog stanja BS, ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji, broj nevažećih neoznačenih, broj nevažećih ostalih, ukupan broj nevažećih glasačkih listića, broj glasova za svakog kandidata, zbir glasova svih kandidata (red ukupno na obrascu), broj važećih glasačkih listića, ukupan broj glasačkih listića, test točnosti, broj plastičnog pečata sive vreće i potpisi svih članova biračkog odbora

 

b) upisuje ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji, broj potpisa sa Obrasca brojnog stanja BS, broj glasova za svakog kandidata, zbir glasova svih kandidata (red ukupno na obrascu), broj važećih glasačkih listića, broj biračkog mjesta u zaglavlju obrasca, broj nevažećih neoznačenih, broj nevažećih ostalih, ukupan broj nevažećih glasačkih listića, ukupan broj glasačkih listića, test točnosti, broj plastičnog pečata sive vreće i potpisi svih članova biračkog odbora

 

c) upisuje broj biračkog mjesta u zaglavlju obrasca, broj potpisa sa Obrasca brojnog stanja BS, ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji, broj plastičnog pečata sive vreće i potpisi svih članova biračkog odbora, broj glasova za svakog kandidata, zbir glasova svih kandidata (red UKUPNO na obrascu), broj nevažećih neoznačenih, broj nevažećih ostalih, ukupan broj nevažećih glasačkih listića, broj važećih glasačkih listića, ukupan broj glasačkih listića, test točnosti.

 

 

 

Pitanje broj (89)

 

Na obrascu ZR – većinski glas nalaze se dva testa točnosti (TEST 1 i TEST 2) u koji se upisuju rezultati podudaranja sljedećih podataka:

                                                                                                                                       

a) broj potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS),  broj važećih glasačkih listića, broj važećih glasačkih listića – zbir glasova za sve kandidate

 

b) broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji i broj važećih glasačkih listića, broj potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i zbir važećih i nevažećih glasačkih listića

 

c) broj potpisa birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska (CBS), broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji i zbir važećih i nevažećih glasačkih listića.

 

 

 

Pitanje broj (90)

 

Predsjednik biračkog odbora potpisuje Obrazac ZR – otvorena lista:

                                                                                                                                       

a) samo na prvoj bijeloj originalnoj stranici

 

b) na prvoj i posljednjoj bijeloj originalnoj stranici

 

c) na svim bijelim originalnim stranicama.

 

 

 

Pitanje broj (91)

 

Zapisnik o radu biračkog odbora i odgovarajuće obrasce potpisuju svi članovi biračkog odbora (ili njihovi zamjenici ako su angažirani u trenutku potpisivanja tih zapisnika). 

 

a) točno

b) netočno

 

 

 

 

Pitanje broj (92)

 

Posmatrač traži od predsjednika biračkog odbora kopiju popunjenog obrasca ZR – većinski glas. Predsjednik biračkog odbora će:

                                                                                                                                       

a) posmatrača uputiti da može prepisati podatke sa žute kopije navedenog obrasca, koja se nalazi istaknuta na biračkom mjestu u obrazac za posmatrače

 

b) nazvati izbornu komisiju, obavijestiti je o zahtjevu posmatrača i tražiti da izborna komisija kopira obrazac i dostavi posmatraču.

 

 

 

 

Pitanje broj (93)

 

Neiskorišteni glasački listići pakiraju se u originalne kutije, a onda stavljaju u:

 

a) providnu vreću

b) plavu vreću

c) ljubičastu vreću.

 

 

 

 

Pitanje broj (94)

 

Oštećeni glasački listići pakiraju se u u kovertu, a onda stavljaju u:

 

a) providnu vreću

b) sivu vreću

c) narandžastu vreću.

 

 

 

 

 

 

Pitanje broj (95)

 

Na biračkom mjestu za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima neiskorištene i oštećene koverte sa glasačkim listićima birački odbor pakira u:

                                                                                                                                       

a) zelenu vreću

b) providnu plastičnu veću vreću

c) providnu plastičnu manju vreću.

 

 

 

 

Pitanje broj (96)

 

Birački odbor za glasanje u odsustvu prebrojane i kombinacijama uvezane koverte, zajedno sa plavom kopijom Obrasca brojnog stanja BSO pakira u:

                                                                                                                                       

a) providnu plastičnu veću vreću

b) providnu plastičnu manju vreću

c) crvenu vreću.

 

 

 

 

Pitanje broj (97)

 

Crvenu kopiju obrasca ZR – većinski glas predsjednik biračkog odbora:

                                                                                                                                       

a) stavlja u sivu vreću sa prebrojanim važećim i nevažećim glasačkim listićima

b) stavlja u kovertu za predsjednika biračkog odbora

c) stavlja u kovertu za predsjednika izborne komisije.

 

 

 

 

 

Pitanje broj (98)

 

Originalni obrazac brojnog BS stanja u koricama birački odbor stavlja u:

                                                                                                                                       

a) providnu plastičnu manju vreću sa Zapisnikom o radu biračkog odbora i izvodom iz Centralnog biračkog spiska (CBS)

 

b) providnu plastičnu manju vreću sa Zapisnikom o radu biračkog odbora i izvodom iz Centralnog biračkog spiska (CBS) i pomoćnim obrascima za drugi krug brojanja glasova po kandidatima

 

c) kovertu za Centralnu izbornu komisiju BiH.

 

 

 

 

Pitanje broj (99)

 

Ukoliko birački odbor ne utvrdi pravilno izborne rezultate, općinska/gradska izborna komisija, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, može naložiti:

 

a) poništavanje rezultata na biračkom mjestu

b) otvaranje vreće sa glasačkim listićima

c) ponovno glasanje.

 

 

 

Pitanje broj (100)

 

Ponovno otvaranje vreće vrši se za sve izborne nivoe, a ne samo onaj ili one izborne nivoe gdje je došlo do nepravilnog utvrđivanja rezultata glasanja.

 

a) točno 

b) netočno

 

 

 

Literatura:

1. Izborni zakon BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20)

2. Pravilnik o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, br. 25/20, 38/20 i 63/20)

3. Instrukcija o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima epidemije Covid-19 („Službeni glasnik BiH“  broj 41/20)

4. Priručnik za rad biračkih odbora – Lokalni izbori 2020.  dostupan na www.izbori.ba

5. Vodič za izbornu administraciju u vezi sa aktivnostima tokom izbornog dana pod uslovima izazvanim pandemijom virusa Covid-19  dostupan na  www.izbori.ba